[vc_row][vc_column width=”1/1″][minti_image img=”16558″ align=”center” animation=”fade-in-from-top”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_section” text_align=”center”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

OBCHODNÉ PODMIENKY

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

1. Škola

Jazyková škola Lingua Group s.r.o. , IČO: 52190293, s miestom podnikania: Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48,  821 09 Bratislava, so sídlom: Svätoplukova 8, 90201 Pezinok (ďalej len „Škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Školy je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti jazykového vzdelávania.

 

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Školou a študentom vzniká na základe t.j. registračnej prihlášky emailom. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne emialom na danka.lazikova@gmail.com. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4 (storno podmienky).

 

3. Platba

1) Kurzovné je možné uhradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s.

2) V hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu.

2) Splatnosť kurzovného prevodom je najneskôr deň pred zahájením kurzu.

3) Číslo účtu Školy je SK7311000000002949066910.

4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si škola uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5) Predplatené individuálne lekcie je potrebné vyčerpať do 6 mesiacov od úhrady.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

1)  V prípade, že sa študent odhlási z kurzu, na ktorý bol zapísaný, ešte pred jeho začatím, škola mu vráti platbu poníženú o 10% späť na účet do 14 kalendárnych dní (poplatok za zápis). 

2) Ak sa študent odhlási z kurzu do 10 kalendárnych dní od jeho začatia, na jeho žiadosť mu škola vráti pomernú časť zostávajúceho kurzovného ku dňu odhlásenia. 

3) Ak sa študent odhlási z kurzu po 10 kalendárnych dňoch od jeho začatia, nemá nárok na vrátenie pomernej časti zostávajúceho kurzovného.

4) Škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.

b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 14 kalendárnych dní.

5) Škola si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu výučby z osobného kontaktu na online formu (cez platformu skype) v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku.

6) Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Škola poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v prihláške.

 

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na lekcii skupinového kurzu Škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu ani náhradnú hodinu. 

Individuálnu lekciu je možné bezplatne zrušiť najneskôr 12 hodín predtým, ako sa mala uskutočniť.

V prípade, že študent zruší dohodnutú individuálnu lekciu v deň jej konania (alebo neskôr ako 12 hodín vopred) , alebo sa na lekciu nedostaví, lekcia sa považuje za absolvovanú a zarátanú do dochádzky. 

  

6. Odstúpenie od zmluvy

a) Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Školy.

b) Škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, alebo zamestnancov a pedagógov Školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

c) Škola je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

7. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 

8. Ochrana osobných údajov

a) Škola prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Škole, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

c) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.6.2020

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]